• Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient wskazany ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient odstąpił, uważa się za niezawartą.


Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie go w terminie 14 dni.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.


Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia na adres sklepu lub wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail katarzyna@mylittlethings.pl.

W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.


W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy dokonany zostanie zwrot Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta. Koszty wysyłki do Klienta nie zostaną zwrócone, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba zostanie uzgodniony inny sposób zwrotu.


Zastrzegamy, że możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.


Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

 14. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

W przypadku zwrotu dokonana zostanie również korekta uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Little Things – Biżuteria Autorska,

Katarzyna Jaworek

32-552 Płaza, ul. Karłowicza 15

ODSTĄPIENIE OD UMOWY


Ja, niżej podpisany/na niniejszym odstępuję od następującej umowy:

 1. Data zawarcia umowy.....................................

 1. Numer umowy / zamówienia ............................

 1. Przedmiot umowy ................................................................................................  Nr konta bankowego do zwrotu należności ...............................................................

                                                                           ……………………………

                                                                           Podpis Klienta

Data: ………………………….
Reklamacje

Oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych i prawnych.


Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej katarzyna@mylittlethings.pl


Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać żądanie n
aprawy lub wymiany Towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. Odmówiono doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. Nie doprowadzono towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że próbowano doprowadzić towar do zgodności z umową;

 4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 5. przekazane zostało Klientowi oświadczenie lub z okoliczności wyraźnie wynika, że towar nie zostanie doprowadzony do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta

Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania.


W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.

W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru - w zależności od żądania Klienta - dokonana zostanie naprawa Towaru, wymiana Towaru, obniżona zostanie cena lub nastąpi zwrot całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.

Należną kwotę zwrócimy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W związku ze zwrtorem wystawione zostaną Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

Odpowiedzialność ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową

WZÓR REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

………………………………………………

(Imię i nazwisko osoby składającej pismo)

………………………………………………

………………………………………………

(adres osoby składającej pismo)

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

“Twój StartUp”

Atlas Tower, Al. Jerozolimskie 123a, 18 piętro,

02-017 Warszawa

Adres do doręczeń:

Little Things – Biżuteria Autorska,

Katarzyna Jaworek

32-552 Płaza, ul. Karłowicza 15

REKLAMACJA


Ja, niżej podpisany/na niniejszym składam reklamację dotyczącą umowy / zamówienia z dnia

............................... nr ..............................................................., której przedmiotem

było.........................................................................................................................Przyczyna zgłoszenia reklamacji:


(należy opisać przyczynę reklamacji)

Wobec powyższego wnoszę o …………………………………………

                                                                    ……………………………

                                                                                     Podpis Klienta

Data: …………………